• خدمات چک

   تعریف چک
   بر اساس ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده و جوهی را که نزد محال علیه دارد. کلا یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.

    

   انواع چک از نظر بانک (محال علیه)
    چک عادی:
   چکی است که در موقع گشایش حساب جاری بر اثر تقاضای کتبی مشتری در اختیار وی قرار می گیرد تا با هر برگ آن از حساب خود برداشت یا به دیگری منتقل نماید.
    چک بانکی:
   چک بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی با استفاده از رمز مخصوص برای شعب همان بانک صادر می گردد و در کلیه شعب قابل نقد کردن می باشد. لازم به ذکر است که چک بانکی با امضا ذینفع چک برای چک های دروجه اشخاص حقیقی و امضا و مهر شرکت برای چک های در وجه اشخاص حقوقی در پشت چک قابل انتقال به غیر می باشد.
     چک عمومی یا آمینیبوس:
   اگر دارنده حساب بخواهد چکی صادر و دسته چک خود را همراه نداشته باشد می تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی (آزاد یا آمنیبوس) در اختیار او بگذارد.
    چک تضمین شده:
   چکی است که از طرف بانک مجاز عهده همان بانک صادر می گردد. مبلغ مذکور در آن، از طرف بانک صادر کننده تامین و تضمین می شود.
    چک بین بانکی:
   چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک، به عهده یکی از شعب سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً  قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک مقصد منظور گردد. چک بین بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گردد، که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.

    

   ابطال چک های بین بانکی
   برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی اولیه چک، صورت پذیرد.

    

   وصول چک مشتریان
    چک بانک ایران زمین
   مشتریان می توانند با واگذاری چک بانک ایران زمین به سایر شعب بانک، نسبت به وصول آن اقدام نمایند.
    چک سایر بانک ها
   مشتریانی که در بانک ایران زمین حساب دارند، قادر خواهند بود نسبت به واگذاری چک های سایر بانک ها در تهران و شهرستان ها برای وصول اقدام نمایند.