• کارت های بانک ایران زمین
    • سامانه های بانکداری مدرن
    • کارتهای بانک

      دارنده این کارت می تواند از کلیه دستگاه های پایانه ای فروش در سراسر ایران نسبت به خرید کالا و کلیه خدمات موجود استفاده کند این کارت می تواند قابل استفاده برای کلیه پرسنل ادارات و ...

      دارنده این کارت می تواند از کلیه عملیات بانکی در سیستم های سایر بانکها استفاده نماید.