• جعاله
   جعاله

   عقدی است که به موجب آن ، بانک در مقام عامل (پیمانکار) و یا جاعل (کارفرما) عهده دار انجام امور اجرایی طرح ها یا فعالیت های اقتصادی متقاضیان اعتبار به منظور تامین مالی آنان می گردد.

   مشتری اجرت انجام کار را به صورت یکجا یا به اقساط ، به بانک پرداخت می نماید.

    

   شرایط اعطای تسهیلات جعاله تعمیرمسکن:
    شرایط متقاضی:
   • متقاضی باید مالک ملکی که قرار است تعمیر شود باشد .
   • چنانچه مالک صغیر یا غیر رشید باشد، ولی یا قیم قانونی از طرف وی در خواست استفاده از تسهیلات بانک را بنماید و اسناد مربوط را امضاء و وجوه مربوط به تسهیلات اعطائی را دریافت دارد .
   • مالک باید ضمن ارائه تقاضای کتبی در خصوص جعاله تعمیر ملک، هزینه های لازم جهت تعمیرات ضروری را نیز تعیین نماید.
    شرایط اعطای تسهیلات:
   • حداکثر میزان تسهیلات قابل پرداخت، مدت قرار داد برای دوران ساخت و باز پرداخت و نرخ سود مورد انتظار در هر مقطع زمانی توسط اداره مرکزی تعیین و ابلاغ می شود .
   • مدت قرار داد برای دوره تعمیر حد اکثر شش ماه و برای باز پرداخت حداکثر سه ساله به اقساط مساوی ماهانه تعیین می گردد.
   • در صورتی که تعمیرات اساسی بوده و نیاز به ارائه مجوز های لازم از طرف شهرداری محل باشد، مجوز مذکور بایستی اخذ و در پرونده معاملاتی متقاضی نگهداری شود .
   • ملک مورد نظر بایستی شهری و در محدوده فعالیت شعبه پرداخت کننده تسهیلات باشد.
   • متقاضی از بابت تسهیلات تعمیر مسکن (اعم از قرض الحسنه و یا تسهیلات موضوع این دستورالعمل) هیچگونه بدهی به بانکها نداشته باشد .

    

   مدارک مورد نیاز و هزینه ها:
   • برگ در خواست تسهیلات ( با توجه به موضوع معامله برای احداث یا تعمیر مسکن) که در آن مشخصات، نوع کار، میزان سرمایه لازم برای انجام کار، میزان تسهیلات مورد تقاضا، ارزش فعلی و یا ثبتی املاک موضوع معامله، مدت انجام معامله، نحوه تصفیه و واریز تسهیلات در خواستی و وثایق و تضامین قید شده باشد .
   • فتوکپی اسناد یا مدارک مالکیت متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه)
   • فتوکپی شناسنامه متقاضی .
   • سایر مدارک و مجوز هائی که به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد.