• مضاربه
   مضاربه

   عقدی است که به موجب آن بانک (مالک ) عهده دار پرداخت سرمایه نقدی مشخص به متقاضی (عامل) می گردد با این شرط که عامل با سرمایه در اختیار به فعالیت های تجاری پرداخته و سود حاصله طبق شرایط مندرج در قرارداد به صورت مشخص بین طرفین تقسیم گردد.

   نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قراردادمضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویهکامل موضوع قرارداد است.

   شرایط اعطای تسهیلات مضاربه:
   هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بخش بازرگانی و خدمات فعالیت نماید و شرایط اعطای تسهیلات را فراهم نموده و مدارک مورد نیاز را ارائه نماید و نزد بانک دارای سابقه حساب بوده و برای بانک شناخته شده باشد می تواند از تسهیلات مضاربه استفاده نماید.

   الف- مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
   • درخواست متقاضی
   • پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر
   • اصل و تصویر شناسنامه
   • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب
   • مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات کالا باشد
   • پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی ، صادرات)


   ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
   • درخواست متقاضی
   • تصویر شناسنامه مدیران شرکت
   • مجوزهای صنفی معتبر
   • مجوزهای لازم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات کالا باشد
   • پیش فاکتور مربوط به خرید کالای مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی ، صادرات)
   • اساسنامه
   • اظهار نامه مالیاتی
   • اظهارنامه ثبت شرکت
   • آگهی تاسیس
   • لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک
   • آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
   • صورت های مالی حسابرسی شدهسه دوره آخر

   ج- و سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که براساس مرجع تصویبکننده اعتبار ضروری باشد.
   مراحل انجام کار:
   • دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه
   • بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبارحسب اختیارات تفویضی از طرف مراجع ذی صلاح بانک
   • انعقاد قرارداد مضاربه
   • اعطای تسهیلات