• تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
   تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
   معرفی :
   شرایط ضامن برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
   در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، ضامن معتبر تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که حسب اعتبارسنجی به عمل آمده به تشخیص بانک از توانمندی لازم برای تأدیه بدهی متقاضی (متعهد یا بدهکار اصلی) در صورت نکول ایفا تعهد، به صرف ابلاغ بانک برخورد باشد.
   مزایای استفاده از تسهیلات :