• اعتبارات اسنادی داخلی
   اعتبارات اسنادی داخلی
   تعریف اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی:
   اعتبارات اسنادی داخلی که به ریال ایران گشایش می گردد و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانکهای مرتبط، متقاضی و ذینفع آن، در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است.
   • نکته مهم و قابل توجه اعتبار اسنادی داخلی این است که غیر قابل برگشت بوده و هرگونه تغییر در شرایط اعتبار و یا ابطال آن با موافقت و رضایت فروشنده (ذینفع) مقدور می باشد.
   • ازمهم ترین فاکتور های اعتباراسنادی داخلی آن است که خریدار کالا، فروشنده، کارفرما و پیمانکار و بانکهای گشایش کننده و پرداخت کننده در داخل مرزهای جغرافیایی کشور بوده و تابع قوانین و مقررات داخلی کشور می باشند.
   • یکی دیگر از مشخصات مهم این نوع اعتبار، ریالی بودن آن است که باعث می گردد مشتریان از گشایش این نوع اعتبار استقبال نمایند.
   • از نکات مهم میتوان به انگیزه خریدار و فروشنده اشاره نمود که در آن خریدار می تواند کالا یا خدمات مورد نیاز خود را مطابق با شرایط مورد نظرکه در اعتبار تعیین می نماید با اطمینان خریداری کرده و فروشنده نیز از دریافت وجه اعتبارکه در تعهد بانک است مطمئن باشد، بنابراین اعتبار اسنادی داخلی ریسک معامله را برای خریدار و فروشنده کاهش داده چون معامله بواسطه و بامحوریت بانک صورت میگیرد و شرایط مورد نظر طرفین توسط اشخاص ثالث دیگری مانند بانک، شرکت بازرسی کننده، حمل و نقل کننده، بیمه، و ... تأیید و تضمین میگردد.

    

    انواع اعتبار اسنادی داخلی- ریالی:
    اعتبار اسنادی داخلی دیداری:
   در این نوع اعتبار بانک کارگزار موظف است وجه تضمین شده اعتبار را به محض ارائه اسناد تعیین شده توسط فروشنده، بعد از بررسی و در صورت انطباق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی در وجه فروشنده پرداخت نماید.
   چنانچه خریدار/ کارفرما هنگام تسلیم تقاضای گشایش اعتبار درخواست استفاده از تسهیلات جهت تأمین وجه اعتبار اسنادی را داشته باشد بانک میتواند طبق ضوابط و مقررات و در صورت واجد شرایط بودن متقاضی از طریق پرداخت تسهیلات نسبت به پرداخت وجه اعتبار اسنادی طبق ضوابط و مقررات مربوطه به فروشنده اقدام نماید.
   اعتبار اسنادی داخلی مدت دار:
   در این نوع اعتبار بر اساس قرارداد اولیه یا طبق پیش فاکتور بهای کالا یا خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی با توافق طرفین در سررسید معین بعد از انجام تعهد فروشنده از طرف بانک کارگزار به فروشنده پرداخت خواهد شد. ضمناً خریدار ملزم به تأمین وجه اعتبار حداکثر تا سررسید تعیین شده در اعتبار خواهد بود.
    
   شرایط و مشخصات قرارداد اولیه یا پیش فاکتور:
   قرارداد اولیه یا پیش فاکتور صادره توسط فروشنده باید کامل و جامع بوده و تعهدات طرفین قرارداد، مانند اندازه ها، وزن واحد، وزن کل، نوع مواد، آلیاژ، رنگ، مارک، مشخصه های تجاری، مشخصات فنی، مبدأ، مقصد و غیره دقیقاً مشخص شده باشد. همچنین اسناد و مدارکی که قرار است شرط پرداخت مبلغ اعتبار باشد حائز اهمیت می باشد، ضمناً باید نحوه حمل کالا ( توسط خریدار یا فروشنده) تعیین شده باشد، محل تحویل کالا یا ارائه خدمت، مهلت تحویل کالا یا انجام تعهد توسط فروشنده یا سازنده تعیین و مشخص گشته، هیچگونه ابهامی در مفاد قرارداد اولیه یا پیش فاکتور صادره وجود نداشته باشد.
    
    
    مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی:
   • درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی–ریالی.
   • تکمیل و امضاء شرایط عمومی گشایش اعتبار اسنادی داخلی–ریالی توسط متقاضی.
   • ارائه پیش فاکتور یا قرارداد تنظیمی بین خریدار و فروشنده که در آن نام بانک، شماره حساب فروشنده درج شده باشد، ضمناً فروشنده باید مطابقت قیمت کالای مندرج در پیش فاکتور یا قرارداد را با قیمت روز بازار تأیید نماید و نام تولید کننده صراحتاً در آن درج شده باشد.
   • امضاء تعهد نامه مبنی بر واقعی بودن معامله بین خریدار و فروشنده..
   • تصویر شناسنامه وکارت ملی متقاضی.
   • کلیه مدارک قانونی و صورت های مالی حسابرسی شده برای اشخاص حقوقی که متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی–ریالی میباشند.