• منتخب اول: جناب آقای هاشم سوادعی

      منتخب دوم: جناب آقای حامد اسلامی