• اسامی برندگان جشنواره دستگاه های POS

    هدیه نقدی 1 میلیارد ریالی:
   • 2821/ علیرضا/ کربلائی برزکی/ سبد قرعه کشی، 1 هدیه نقدی 1 میلیارد ریالی
   • هدیه نقدی 100 میلیون ریالی:
   • 1024/ محسن/ اخوت طوله لات آزارکی/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 2610/ مجتبی/ توانایی مهر/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 1315/ رستم/ احمدآبادی/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 1110/ علی/ فروزانی/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 2815/ مجید/ نادی خوراسگانی/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 630/ علی/ هوشیار/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 2410/ فاطمه/ بناوند/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 132/ مسعود/ موسوی/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 632/ احمد علی/ نوروزیان/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • 1110/ سید عارف/ ساداتی سرخی/ سبد قرعه کشی، 10 هدیه نقدی 100 میلیون ریالی
   • هدیه نقدی 10 میلیون ریالی:
   • 2610/ جمهور/ طرفی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 806/ بهزاد/ حسن زاده رحمانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 801/ رضا/ باقری صباغ/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2913/ سیروس/ ضیاءشمسی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 626/ عبدالعزیز/ نجم دینی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1019/ ابراهیم/ برف چالانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 114/ علیرضا/ قاسمی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2601/ مجتبی/ زمانی گندمانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 118/ امیر/ زینالی مقدم/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 620/ اقدس/ تقی پور/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 832/ علی/ بقیعی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2711/ محمدکاظم/ صادقیان/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2617/ جمال/ کعب/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 3201/ محمدمهدی/ مطهری/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 805/ حجت/ فراستی نیک/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 114/ مرتضی/ خالقی دلاور/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 107/ احسان/ حاتمی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 183/ امیر/ جنت المکان/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 121/ حسن/ کاسی یوسفی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2127/ شکراله/ فیروزه/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 3201/ امیرخان/ کامران خواجوی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 148/ علی/ کاری کنزق/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2713/ محمودرضا/ پاشائی اردکانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2815/ مرتضی/ ابوالحسنی هستانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2913/ علیرضا/ ابراهیمی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2804/ احمد/ عزیزی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 127/ سید حسین/ اسمعیل زاده/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1016/ محمود/ فلاح سلیماندارابی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1149/ سید محسن/ حسینی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1311/ علی/ عارف آذر/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 3411/ رضا/ محمدی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 804/ علی اصغر/ حسن پور دربان/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 130/ علیرضا/ عباسی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1002/ محمدصادق/ عزیززاده دروئی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 133/ محمودرضا/ محمدعلی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1153/ سعدی/ زکائی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 138/ میثم/ دولوراد/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1301/ الیاس/ سینائی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 915/ محسن/ رمضانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1119/ حسن/ احمد ابادی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 152/ نازنین/ جنتی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 158/ علی/ فرجی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2617/ محمدعلی/ اثنی عشری/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 111/ پیمان/ اسدی پور/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 133/ محمدرضا/ اقاخانی سرکارآباد/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 127/ محمدرضا/ صادقی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2127/ مجید/ سرایی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1319/ حجت/ موسوی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 127/ حامد/ علائی اقبلاغ/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 635/ مرتضی/ علمداری/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 132/ عباس/ همتی داویجانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1013/ ابراهیم/ پورمقدم آستانه/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1144/ غلامرضا/ اسمعیلی پائین افراکتی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 3510/ فرخنده/ براتی مطلق/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 130/ محمدباقر/ محمدی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 814/ طیبه/ تقوایی مقدم/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 808/ افسانه/ بیهقی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1312/ عوض/ کریم نژند خاص/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2602/ مسعود/ باباگپ/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1136/ سید ابوالفضل/ نقیب معزی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2612/ میرزارضا/ تمینی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 130/ مجتبی/ شیخ مرادی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 158/ فاطمه/ حاجی عباسی صومعه سرائی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 622/ منوچهر/ میرزائی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 112/ حوری/ خان زاده/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 628/ محسن/ نکومهر/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 832/ حسین/ ادگی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1036/ سید نادر/ زایری مقدم/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 801/ احسان/ وطن چیان یزدی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 613/ مصطفی/ زاهد روزگار/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 641/ سجاد/ خدادادی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 141/ علی/ آزاد جعفرلو/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1111/ رضا/ پسندمعصومی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 830/ محمدجواد/ حقیقت/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1016/ ناصر/ ادهمی کرنق/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1121/ داریوش/ حمیدزاده/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 801/ حسن/ ساده حسین آبادقاینی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 629/ بهمن/ علی زاده/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 633/ سید مظفر/ مظفری نیاپور/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1511/ امین/ منافی ارمک/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 914/ الهام/ قدمیاری پیرمراد/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 808/ الناز/ احمدپور/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1216/ نادر/ دهقان/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2601/ محمدعلی/ گریزی نسب/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1136/ رحمان/ امیرپورلهر/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 643/ هادی/ نمازی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 129/ گل آرا/ صفردادمروی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2412/ نوید/ شهبازی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1322/ غلامحسین/ میرزائی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1211/ عباس/ صالحی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2611/ لاله/ صابرزاده/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2611/ اقبال/ رشنو/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1323/ رحیم/ امینه ابرغان/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2616/ رضا/ فروغیان/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2815/ علیرضا/ احمدی خوراسگانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 121/ حامد/ سلیمانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1311/ امیر/ یعقوب آذری/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 133/ قادر/ تشکری سنزیقی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 1154/ روح اله/ فصیحی خوشکاروندانی/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی
   • 2801/ رسول/ زائرین/ سبد قرعه کشی، 100 هدیه نقدی 10 میلیون ریالی