• سامانه های بانکداری مدرن
    • خدمات بانکداری الکترونیک
    • پرداخت قبوض
      پرداخت قبوض

       برای پرداخت قبوض شرکتهای خدماتی می توان از خدمات بانکداری مدرن بانک ایران زمین استفاده نمود: