• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • خدمات چک
   خدمات چک

   • مدیریت چک و دسته چک
    • درخواست دسته چک
    • انسداد موقت برگه هایی از دسته چک
    • گزارش دسته چک
   • لیست چک های واگذار شده به سپرده