• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • انتقال وجه بین انواع حساب های ایران زمین
   انتقال وجه بین انواع حسابهای ایران زمین
   انتقال وجه به حساب خود شخص:

   با استفاده از این گزینه می توانید مبلغ مورد نظر را بین حسابهای متمرکز خود در بانک ایران زمین منتقل نمایید. 
    

   انتقال وجه به حساب سایرین:

   با استفاده از این گزینه می توانید مبلغ مورد نظر را از یک حساب متمرکز خود به حساب متمرکز شخص دیگر منتقل نمائید.
    

   انتقال وجه به حساب مشتریان سایر بانکها (ساتنا):

   با استفاده از این گزینه می توانید مبلغ مورد نظر را از یک حساب متمرکز خود در بانک ایران زمین را به حساب متمرکز مشتریان سایر بانک های عضو شتاب منتقل نمائید.
    

   دریافت تائید رسید:

   با استفاده از این گزینه می‌توانید توسط شماره پیگیری سیستم بانکداری اینترنتی، شماره حساب بدهکار و یا محدوده زمانی واریز وجه اقدام به گرفتن تائید رسمی نمائید.