• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • دریافت صورتحساب از طریق بانکداری اینترنتی
   دریافت صورتحساب از طریق بانکداری اینترنتی

   مشتری می تواند با انتخاب این خدمت، صورتحساب خود را به چند شکل دریافت و مشاهده نماید.  

    مانده حساب:

   با استفاده از این گزینه میتوانند در هر لحظه مانده حسابهای متمرکز خود را مشاهده نمائید.  

    خلاصه حساب:

   با استفاده از این گزینه می‌توانید کلیه حسابهای خود در سیستم متمرکز را مشاهده کرده و از وضعیت آخرین تراکنش و مانده حساب خود مطلع شوید.  

    صورت حساب گردش های آخر:

   با استفاده از این گزینه می‌توانید در هر لحظه گردش های آخر حساب متمرکز مورد نظر خود را مشاهده نمائید.  

    صورت حساب دوره‌ای:

   با استفاده از این گزینه می‌توانید صورت حساب متمرکز خود را در محدوده تاریخ مشخصی مشاهده نمائید ،که این خدمات شامل موارد زیر است:

   • گردش صورتحساب تراکنش آخر
   • گردش صورتحساب روز آخر
   • گردش صورتحساب از زمان آخرین مشاهده تا کنون