• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • پرداخت قبوض از طریق خودپرداز (ATM)
   پرداخت قبوض از طریق خودپرداز (ATM)
    جهت پرداخت قبوض از طریق ATM می توانید براساس مراحل ذیل عمل نمائید:
   • کارت خود را وارد دستگاه ATM نمایید.
   • طبق درخواست سیستم رمز کارت خود را وارد نموده و سپس کلید ثبت را فشار دهید.
    توجه: در وارد نمودن رمز کارت خود دقت نمایید. در صورت سه مرتبه وارد نمودن رمز نادرست بطور پیاپی، کارت شما از سوی دستگاه ATM ضبط می‌گردد.
   • از منوی نمایش داده شده «گزینه پرداخت قبوض» را انتخاب نمایید.
   • نوع قبض مورد نظر خود را انتخاب کنید.
   • اکنون شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد و سپس کلید ثبت را فشار دهید .
   • چنانچه گزینه "بلی" را انتخاب نمایید سیستم پس از ارسال پیام "تراکنش مورد نظر با موفقیت انجام شد" شماره پیگیری را نمایش داده و سپس پرینت حاوی مشخصات قبض پرداخت شده را به شما استرداد می نماید.