• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • آگهی مناقصه عمومی شماره 10/97/پ

   آگهی مناقصه عمومی شماره 10/97/پ

   آگهی مناقصه عمومی شماره 10/97/پ

   بانک ایران زمین در نظر دارد در خصوص تهیه و تآمین 480.000 قطعه کارت بانکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.


   متقاضیان جهت دریافت " اسناد مناقصه" با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب جاری شماره 1-122559-11-500 به نام حساب امور مالی بانک ایران زمین از تاریخ انتشار این آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخ 1397/10/29 به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه همکف، واحد 3، اداره پشتیبانی مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/11/10 به واحد مذکور ارائه نمایند.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: