• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک / اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید

   مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک / اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید

   مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک / اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید

   طبق اعلام بانک مرکزی باید عملیات ثبت، تایید و انتقال چک مشتریان از سامانه پیچک سمت بانک مرکزی ارسال گردد. در همین راستا بانک ایران زمین جهت سهولت مشتریان خود فرآیندهای ثبت چک صیاد، تایید یا رد چک صیاد و انتقال چک صیاد را در اینترنت بانک اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید فراهم کرده است.

   به نقل از روابط عمومی: در منوی مدیریت چک در اینترنت بانک سه گزینه ثبت چک صیاد، تایید یا رد چک صیاد و انتقال چک صیاد وجود دارد. در مرحله اول مشتری حقوقی/ حقیقی مشترک (دارای شرایط برداشت جدید) اقدام به ثبت چک صیادی خود از منوی ثبت چک صیاد می نمایند و سپس مطابق روزنامه رسمی شرکت و یا شرایط برداشت تعریف در مرحله ارسال درخواست به کارپوشه تایید کنندگان انتخاب و تعریف می شده در خصوص امضاداران مجاز گردند. سپس ثبت کننده اولیه اقدام به تایید درخواست ثبت شده در کارپوشه می نمایند در ادامه هر یک از امضاداران انتخاب شده نسبت به تایید/ رد درخواست ثبت شده در منوی کارپوشه اقدام می نمایند و در نهایت ثبت کننده اولیه نسبت به اجرای درخواست یاد شده اقدام می کند.
   مراحل بصورت گام به گام پس از ورود به اینترنت بانک از منوی مدیریت چک ثبت چک صیاد انتخاب می گردد.   ثبت شناسه صیادی برگه چک در مرحله بعد صورت می پذیرد.


   اطلاعاتی نظیر مبلغ، تاریخ سررسید و بابت در بخش مربوطه درج و تکمیل می گردد. همچنین در بخش گیرندگان چک مشخصات شخص حقیقی / حقوقی دریافت کننده چک درج و ثبت می گردد.

   در مرحله ارسال درخواست به کارپوشه تایید کنندگان مطابق روزنامه رسمی شرکت و یا شرایط برداشت تعریف شده انتخاب و ثبت می گردند.

   در گام بعدی تایید درخواست توسط ثبت کننده در منوی کارپوشه صورت می پذیرد.


   در فاز بعدی تایید درخواست توسط هر یک از امضاداران انتخاب شده صورت می پذیرد.   در گام آخر اجرای درخواست توسط ثبت کننده اولیه صورت می پذیرد.


   جهت دریافت مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک / اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید روی فایل pdf کلیک نمایید.....
   فایلهای پیوست
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: