• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • برگزاری همایش مبارزه باپولشویی در بانک ایران زمین

   برگزاری همایش مبارزه باپولشویی در بانک ایران زمین

   اعتبار- بانک ایران زمین با هدف ارتقای سطح اقتصادی کشور وکاهش فساد مالی، همایشی رابا عنوان مبارزه باپولشویی برگزار کرد که درآن مدیران وروسای بلند پایه بانکی کشوردیدگاه های خودرا مطرح کردند.

   اعتبار- بانک ایران زمین با هدف ارتقای سطح اقتصادی کشور وکاهش فساد مالی، همایشی رابا عنوان مبارزه باپولشویی برگزار کرد که درآن مدیران وروسای بلند پایه بانکی کشوردیدگاه های خودرا مطرح کردند.

   به گزارش پایگاه خبری اعتبار ، مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به تاریخچه بانک ایران زمین درباره اثرات زیان بارپولشویی براقتصادکشورگفت:کاهش درآمد دولت،کاهش کنترل دولت بربازارهای ارزی ومسکن،پایبند نبودن به هنجارهای اجتماعی،تخریب مشروعیت سیاسی،سلب اعتماد مردم به دولت،انباشت ثروت وایجاد فاصله طبقاتی وده هامعضل دیگرازجمله آثارمخرب این پدیده بانکی وپولی درکشوراست.
   مهران شریفی، نماینده هیات مدیره بانک ایران زمین نیزاظهارداشت:مبارزه باپولشویی محدود به زمان حاضرنیست،بلکه ازقدیم این موضوع وجود داشته وفقط نوع پولشویی عوض شده است.
   درادامه این همایش ارجمند نژاد مدیرمبارزه باپولشویی بانک مرکزی با اشاره به شناسایی مشتریان ازطریق مسائل نرم افزاری بانک تصریح کرد:تقویت کنترل های داخلی ازلحاظ مفهومی وازلحاظ ابزاری،آموزش پرسنل برای مبارزه با پولشویی، ازراهکارهای مبارزه با پولشویی است وبانکها موظف هستند درسیستم بانکی خود قابلیت هایی برای مبارزه با این پدیده ایجاد کنند.
   حمیدزاده،مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک ایران زمین،که سخنران بعدی همایش بود با ارائه تعریفی از کلیات پولشویی واشاره به مشاغل درمعرض سوءاستفاده،فرایند پولشویی وروشهای پولشویی راتشریح کردو درباره اینکه بانکداران باید به چه نکاتی دراین زمینه توجه کنند،مطالبی رامطرح کرد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: