• آگهی دعوت به مجمع عمومی مؤسس بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام در شرف تأسیس)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی مؤسس بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام در شرف تأسیس)

   مجمع عمومی مؤسس بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام در شرف تأسیس) ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1389/12/15 در محل هتل سیمرغ به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، پائین تر از پارک ساعی برگزار می شود.

   مجمع عمومی مؤسس بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام در شرف تأسیس) ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1389/12/15 در محل هتل سیمرغ به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، پائین تر از پارک ساعی برگزار می شود. بدینوسیله از کلیه مؤسسین و پذیره نویسان محترم بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام در شرف تأسیس) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمناً برگه ورود به جلسه مجمع از ساعت 8 صبح در محل برگزاری مجمع توزیع خواهد شد. شایان ذکر است ارائه کارت شناسائی معتبر و رسید پرداخت سهم سرمایه بانک و مدارک وکالت یا نمایندگی ضروری است.

   دستور جلسه مجمع عمومی مؤسس:

   1. بررسی و تصویب گزارش مؤسسین از روند تأسیس بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام در شرف تأسیس).
   2. احراز پذیره نویسی کلیه سهام بانک و تأدیه مبالغ لازم بهمراه گزارش مالی شامل هزینه های مقدماتی تأسیس.
   3. تصویب اساسنامه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام در شرف تأسیس).
   4. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره.
   5. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین میزان حق الزحمه آنها.
   6. سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس باشد.

    

   • گزارش هیأت مؤسس به شرح مندرج در بند اول دستور جلسه و نیز اساسنامه پیشنهادی از روز دوشنبه مورخ 1389/12/09 در محل بانک به آدرس: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان شصت و هشتم، پلاک 472، طبقه چهارم آماده و در دسترس پذیره نویسان محترم است
   • پذیره نویسانی که مایل به مطالعه گزارش مذکور و مفاد اساسنامه پیشنهادی بانک ایران زمین هستند می توانند از روز دوشنبه مورخ 1389/12/09 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1389/12/12 برای دریافت مدارک مذکور به نشانی فوق مراجعه فرمایند.
   • ضمناً گزارش مؤسسین در سایت بورس و اوراق بهادارنیز به آدرس www.seo.ir از روز دوشنبه مورخ  1389/12/09 قابل رؤیت است.
   • نمایندگان اشخاص حقوقی برای دریافت برگ حضور در جلسه مجمع و برگ رأی، علاوه بر مدارک فوق، لازم است معرفی نامه رسمی، روزنامه رسمی تأسیس و امضاهای مجاز شخصیت حقوقی را همراه داشته باشند.
   • بر اساس مقررات تأسیس بانکهای غیر دولتی و نیز به موجب مفاد مندرج در تبصره 3 از ماده 27 اساسنامه پیشنهادی بانک ایران زمین، صلاحیت تخصصی و التزام نامزدهای عضویت در هیأت مدیره بانک، مدیر عامل و قائم مقام مدیرعامل، می بایستی قبلاً به تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

    

   هیات موسس

   بانک ایران زمین

   (شرکت سهامی عام در شرف تأسیس)

                                                                                                                                 

    

    

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: