• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1389/12/29

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1389/12/29

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1389، رأس ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 29 تیرماه 1390 در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، سالن صدف تشکیل می شود.

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1389، رأس ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 29 تیرماه 1390 در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، سالن صدف تشکیل می شود.

   از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمناً برگه ورود به جلسه از ساعت 11 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه گواهی سپرده سهام و مدرک شناسایی معتبر، تحویل خواهد شد.

   ضروری است مستندات مؤید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، جهت تأیید صدور برگه ورود به جلسه به رؤیت ریاست اداره سهام و سرمایه گذاری بانک برسد.

   دستور  جلسه:

   1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1389/12/29.
   2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1389/12/29.
   3. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1389/12/29.
   4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و تعیین حق الزحمه آنان.
   5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
   6. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره.
   7. سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: