• آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین

   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) رأس ساعت 17:30 روز چهارشنبه مورخ 29 تیر ماه 1390 در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، سالن صدف تشکیل می شود.

   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) رأس ساعت 17:30 روز چهارشنبه مورخ 29 تیر ماه 1390 در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، سالن صدف تشکیل می شود.

   از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 11 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه گواهی سپرده سهام و مدرک شناسائی معتبر، تحویل خواهد شد.

   ضروری است مستندات مؤید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، جهت تأئید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت ریاست اداره سهام و سرمایه گذاری بانک برسد.

   دستور جلسه:

   1. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی بانک در خصوص افزایش سرمایه.
   2. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره بانک.
   3. اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه.
   4. سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: