• اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/04/30

   اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/04/30

   به اطلاع سهامداران محترم بانک ایران زمین می رساند، مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین با موضوع تغییر اساسنامه در ساعت 18 روز یکشنبه 1392/04/30 بعلت عدم حد نصاب سهامداران تشکیل نگردید و به وقت دیگری موکول شد.

   به اطلاع سهامداران محترم بانک ایران زمین می رساند، پیرو آگهی های دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 1392/03/25، جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با موضوع تغییر اساسنامه در ساعت 18 روز یکشنبه 1392/04/30 بدلیل حضور 20/18% از 100% سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان، نصاب قانونی (50% آراء + 1) برای رسمیت جلسه را کسب ننموده و تشکیل نگردید. لذا مقرر شد در فرصت مناسب آتی جلسه مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: