• آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (اصلاحیه)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (اصلاحیه)

   به اطلاع سهامداران محترم می رساند، دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین مورخه 1392/08/15 به شرح ذیل اصلاح و الحاق گردید.

   پیرو آگهی منتشره روز یکشنبه مورخ 92/07/14 در روزنامه دنیای اقتصاد، به اطلاع سهامداران عزیز می رساند:

   در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) مورخه 1392/08/15 به شرح آگهی مذکور، دستور جلسه به شرح ذیل اصلاح و الحاق می گردد:

   1- تنفیذ افزایش سرمایه قبلی و اقدامات قبلی صورت گرفته در مجمع عمومی فوق العاده.

   2- تصویب اساسنامه جدید بر اساس نظر شورای پول و اعتبار.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه دنیای اقتصاد - چهارشنبه مورخ  1392/08/01 - سال یازدهم - شماره 3047

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: