• نمونه فرم اقرارنامه و تقاضای تمدید تسهیلات
   مرجع صادر کننده:تسهیلات
   شماره:1320
   کلمات کلیدی:تسهیلات
   تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
   تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۳
   تاریخ اعتبار: ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

   تسهیلات

   محدوده مشمول:تسهیلات
   متمم:تسهیلات

   تسهیلات