• اختیارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
   مرجع صادر کننده:معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا رحیمی
   شماره:130
   کلمات کلیدی:معاونت برنامه ریزی و نظارت
   تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۵/۱۰
   تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
   تاریخ اعتبار: ۱۳۹۱/۰۵/۲۴

   معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت

   محدوده مشمول:معاونت برنامه ریزی و نظارت
   متمم:معاونت برنامه ریزی و نظارت

   معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت