• معاونت برنامه ریزی و نظارت
   مرجع صادر کننده:معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا رحیمی
   شماره:140
   کلمات کلیدی:معاونت برنامه ریزی و نظارت
   تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
   تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۲
   تاریخ اعتبار: ۱۳۹۱/۰۵/۰۹

   معاونت برنامه ریزی و نظارت

   محدوده مشمول:معاونت برنامه ریزی و نظارت
   متمم:معاونت برنامه ریزی و نظارت

   معاونت برنامه ریزی و نظارت