• دستور العمل نیروی انتظامی
   مرجع صادر کننده:ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
   شماره:1230
   کلمات کلیدی:ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
   تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۵/۱۲
   تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
   تاریخ اعتبار: ۱۳۹۱/۰۵/۲۰

   ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

   محدوده مشمول:ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
   متمم:ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

   ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز