• لیست سخن روز
    • سخن روز
      برتری مردم بر یکدیگر به دانشها وخرد هاست٬ نه به ثروتها وتبارها
      امام علی (ع)