• لیست سخن روز
    • سخن امروز
      بزرگترین تفریح کار است
      امام علی ع