•  
  • نسبت کفایت سرمایه - سالانه
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1سرمایه و کفایت سرمایه - 1398/12/29 - حسابرسی نشده
   pdf
   25.93 کیلوبایت
   2سرمایه و کفایت سرمایه - 1397/12/29 - حسابرسی نشده
   pdf
   23.76 کیلوبایت
   3سرمایه و کفایت سرمایه - 1396/12/29 - حسابرسی نشده
   pdf
   23.48 کیلوبایت
   4سرمایه و کفایت سرمایه - 1395/12/30
   pdf
   52.56 کیلوبایت
   5سرمایه و کفایت سرمایه - 1394/12/29
   pdf
   52.58 کیلوبایت
   6سرمایه و کفایت سرمایه - 1393/12/29
   pdf
   52.33 کیلوبایت
   7سرمایه و کفایت سرمایه - 1392/12/29
   pdf
   52.4 کیلوبایت
   8سرمایه و کفایت سرمایه - 1391/12/30
   pdf
   52.65 کیلوبایت
   9سرمایه و کفایت سرمایه - 1390/12/29
   pdf
   52.66 کیلوبایت