•  
  • نسبت های مالی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1نسبت های مالی - 1400/06/31- حسابرسی نشده
   pdf
   44.38 کیلوبایت
   2نسبت های مالی - 1399/06/31- حسابرسی نشده
   pdf
   44.35 کیلوبایت
   3نسبت های مالی - 1398/12/29- حسابرسی نشده
   pdf
   45.63 کیلوبایت
   4نسبت های مالی - 1398/06/31- حسابرسی نشده
   pdf
   53.64 کیلوبایت
   5نسبت های مالی - 1397/12/29- حسابرسی نشده
   pdf
   52.59 کیلوبایت
   6نسبت های مالی - 1397/06/31- حسابرسی نشده
   pdf
   52.65 کیلوبایت
   7نسبت های مالی - 1396/12/29 - حسابرسی نشده
   pdf
   52.58 کیلوبایت
   8نسبت های مالی - 1396/06/31
   pdf
   54.01 کیلوبایت