• نوسانات نرخ طلا
   مشاهده نوسانات نرخ طلا در بازه زمانی :
   از تاریخ:    تا تاریخ:
   انتخاب نوع طلا :
   نوع طلا:
   نمایش نمودار بر اساس :
   نمودار نوسانات نرخ طلا
   نوسانات نرخ فروش هر گرم طلای هجده عیار
   از 1400/09/02 تا 1401/02/30
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" src="https://izbank.ir/report_designer/func/loadmodule/system/report_designer/sismodule/report___get_jsgraph_data.php/report/navasanate_tala/" frameborder="0" width="400" height="300" scrolling="no" >