• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • دسته بندی مناقصات/مزایدات
  • فهرست مناقصات/ مزایدات
      
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
   عنوان : تمدید آگهی مناقصه عمومی بانک ایران زمین
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   استان برگزاری : تهران ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش 68 پلاک 472 شماره سریال : ---
   توضیحات :

    

    

   به اطلاع می رساند مناقصه عمومی بانک ایران زمین تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1390/10/15 تمدید شد.
   موضوع مناقصه : پیرو آگهی مناقصه عمومی بانک ایران زمین مورخه 1390/09/29 ، این بانک در نظر دارد تعداد 200 دستگاه رایانه، 100 دستگاه سوئیچ و 100 دستگاه UPS 3 KV خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، از شرکتهای معتبر فعال در زمینه تأمین قطعات و کامپیوتر های شخصی دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1390/10/15 با در دست داشتن اسناد معتبر و معرفی نامه به مدیریت پشتیبانی بانک واقع در تهران ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش 68 پلاک 472 مراجعه نمایند .
   علاوه بر شرایط اعلامی در آگهی مناقصه سایر شرایط به شرح ذیل می باشد :
   1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای موارد ذیل 100/000/000 ریال که می بایست به شماره حساب جاری 100 نزد شعبه ستاد مرکزی موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین کد 895 بنام سپرده شرکت در مناقصه واریز و اصل آن به همراه سایر مدارک ارائه شود. (شما می توانید با مراجعه به هر یک از شعب موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین نسبت به واریز مبلغ ذکر شده اقدام نمایید)
   • هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
   • بدیهی است بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
   • پس از مشخص شدن نتیجه ، برنده مناقصه مکلف است حداکثر طی 24 ساعت نسبت به عقد قرارداد تأمین اقلام مورد نیاز اقدام نماید.
   • در صورت عدم توانایی در تأمین اقلام مورد نیاز توسط برنده مناقصه موضوع به نفر دوم ارجاع و سپرده نفر اول تماماً به نفع بانک ضبط خواهد شد .
   آدرس سایت بانک www.izbank.ir
   2- شرایط مناقصه
   3- رایانه با مشخصات ذیل 200 دستگاه
   مدل قطعه
   Pentium Dual Core 5700 @3.06 GHz CPU
   ASUS P5G41T-MLX Motherboard
   DDR3 2 Gig , 1333 , patriot Ram
   500 Gigabyte Maxtor , Western or Seagate H.D.D
   Farassoo Mouse+Keyboard
   LG or SAMSUNG 19” Wide Monitor
   Green MD 121 – Green GP 335 watt Case + Power

   4- سوئیچ TTL2960 (بیست و چهار پورت) 100 دستگاه
   5- Ups 3 kv Rackmount با مشخصات ذیل 100 دستگاه
   3KVA
   Online Double conversion
   Rack mount
   Single input / output
   Min Power factor=0.8
   True sine wave
   IVR=110V- 300VAC
   OVR=220/230/240V
   Output frequency range= 50/60HZ
   With RS232 port
   With SNMP card (optional)
   With LCD/LED PaneL
   External battery

   Back up در حالت full load، دو ساعت ونیم   فرم پیشنهاد و قیمت
   مدیریت پشتیبانی بانک ایران زمین
   سلام علیکم
   اینجانب ......................................... نماینده این شرکت ....................................... به شماره شناسنامه : ........................ شماره ثبتی شرکت : ........................ به آدرس : .............................. .................................................................................................................................................. شماره تلفن ثابت : ........................................ شماره فکس یا نمابر : ............................................ شماره همراه : ........................................ ضمن ملاحضه مشخصات کامل اقلام ارائه شده در مناقصه آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه عمومی شماره .............. تاریخ ................... و متعهد می شـوم در مهلت تعیین شـده کلیه اقـلام را تاًمین و تـحـویل نمایم ، اعلام داشته و بشرح ذیل اعلام قیمت می نمایم . و متعهد می شوم در مهلت تعیین شده کلیه اقلام را تاْمین و تحویل نمایم .
   1- رایانه با مشخصات اعلام شده : مبلغ ................................................... ریال
   2- سویچ با مشخصات اعلام شده : مبلغ .................................................. ریال
   3- Ups با مشخصات اعلام شده : مبلغ ................................................. ریال

   نام و نام خانوادگی
   مهر و امضاء

   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۹/۲۹
   عنوان : آگهی مناقصه
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   استان برگزاری : تهران ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش 68 پلاک 472 شماره سریال : ---
   توضیحات :

    

   موضوع مناقصه : بانک ایران زمین در نظر دارد تعداد 200 دستگاه رایانه، 100 دستگاه سوئیچ و 100 دستگاه UPS 3 KV خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، از شرکتهای معتبر فعال در زمینه تأمین قطعات و کامپیوتر های شخصی دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی با در دست داشتن اسناد معتبر و معرفی نامه به مدیریت پشتیبانی بانک واقع در تهران ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش 68 پلاک 472 مراجعه نمایند .
   علاوه بر شرایط اعلامی در آگهی مناقصه سایر شرایط به شرح ذیل می باشد :
   1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای موارد ذیل 100/000/000 ریال که می بایست به شماره حساب جاری 100 نزد شعبه ستاد مرکزی موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین کد 895 بنام سپرده شرکت در مناقصه واریز و اصل آن به همراه سایر مدارک ارائه شود. (شما می توانید با مراجعه به هر یک از شعب موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین نسبت به واریز مبلغ ذکر شده اقدام نمایید)
   • هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
   • بدیهی است بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
   • پس از مشخص شدن نتیجه ، برنده مناقصه مکلف است حداکثر طی 24 ساعت نسبت به عقد قرارداد تأمین اقلام مورد نیاز اقدام نماید.
   • در صورت عدم توانایی در تأمین اقلام مورد نیاز توسط برنده مناقصه موضوع به نفر دوم ارجاع و سپرده نفر اول تماماً به نفع بانک ضبط خواهد شد .
   آدرس سایت بانک www.izbank.ir
   2- شرایط مناقصه
   3- رایانه با مشخصات ذیل 200 دستگاه

   Pentium Dual Core 5700 @3.06 GHz CPU
   ASUS P5G41T-MLX Motherboard
   DDR3 2 Gig , 1333 , patriot Ram
   500 Gigabyte Maxtor , Western or Seagate H.D.D
   Farassoo Mouse+Keyboard
   LG or SAMSUNG 19” Wide Monitor
   Green MD 121 – Green GP 335 watt Case + Power

   4- سوئیچ TTL2960 (بیست وچهار پورت) 100 دستگاه
   5- Ups 3 kv Rackmount با مشخصات ذیل 100 دستگاه
   3KVA
   Online Double conversion
   Rack mount
   Single input / output
   Min Power factor=0.8
   True sine wave
   IVR=110V- 300VAC
   OVR=220/230/240V
   Output frequency range= 50/60HZ
   With RS232 port
   With SNMP card (optional)
   With LCD/LED PaneL
   External battery

   Back up در حالت full load، دو ساعت ونیم   فرم پیشنهاد و قیمت
   مدیریت پشتیبانی بانک ایران زمین
   سلام علیکم
   اینجانب ......................................... نماینده این شرکت ....................................... به شماره شناسنامه : ........................ شماره ثبتی شرکت : ........................ به آدرس : .............................. ...................................................................................................................................................... شماره تلفن ثابت : ........................................ شماره فکس یا نمابر : ............................................ شماره همراه : ........................................ ضمن ملاحضه مشخصات کامل اقلام ارائه شده در مناقصه آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه عمومی شماره .............. تاریخ ................... و متعهد می شـوم در مهلت تعیین شـده در کلیه اقـلام را تاًمین و تـحـویل نمایم اعلام داشته و بشرح ذیل اعلام قیمت می نمایم . و متعهد می شوم در مهلت تعیین شده کلیه اقلام را تاْمین و تحویل نمایم .
   1- رایانه با مشخصات اعلام شده : مبلغ ................................................... ریال
   2- سویچ با مشخصات اعلام شده : مبلغ .................................................. ریال
   3- Ups با مشخصات اعلام شده : مبلغ ................................................. ریال

   نام و نام خانوادگی
   مهر و امضاء

   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۲۱
   عنوان : سامان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۱/۰۵/۲۷ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   استان برگزاری : تهران شماره سریال : ---